ETISKE REGLER 

for medlemmer av Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi

KAP.1. FORSVARLIG VIRKSOMHET

1.1 Terapeuter tilsluttet Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi plikter å utøve sin virksomhet i henhold til sine kvalifikasjoner, i samsvar med faglige krav og etiske regler, og alltid arbeide samvittighetsfullt for klientens beste.

1.2 Terapeuten skal ikke bruke metoder som kan medføre alvorlig helserisiko.

1.3 Terapeuten skal ikke direkte behandle allmennfarlige smittsomme sykdommer eller alvorlige sykdommer og lidelser. Terapeuten kan lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling.

1.4 Terapeuten kan utøve behandling av klienter med allmennfarlige smittsomme sykdommer og alvorlige sykdommer og lidelser hvis formålet er å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse.

1.5 Terapeuten kan behandle alvorlige sykdommer og lidelser, men ikke allmennfarlige smittsomme sykdommer, dersom behandlingen skjer i samarbeid eller samforståelse med klientens lege. Terapeuten bør da sørge for dokumentasjon på at det foreligger samarbeid eller samforståelse med klientens lege, dette av hensyn til eventuell straffeforfølgelse.

1.6 Terapeuten forplikter seg til å holde seg oppdatert ved bl.a. etterutdanning og kurs.


KAP. 2. FORHOLDET TIL KLIENTEN

2.1 Terapeuten plikter å behandle klienten med respekt og ivareta vedkommendes personlige integritet.
 
2.2 Terapeuten forplikter seg til å gi klienten tydelig beskrivelse av behandlingens karakter og formål, slik som type behandling, antatt virkning og forløp, kostnader og eventuelle bivirkninger.

2.3 Klienten skal tas mest mulig med i behandlingsforløpet og opplyses om sitt ansvar i dette.

2.4 Terapeuten skal ikke gi klienten løfte om helbredelse, ei heller være til hinder for at vedkommende mottar hjelp fra andre behandlere eller fra det offentlige helsevesen.

2.5 Terapeuten skal holde seg informert om klientens medisiner og eventuell fare ved seponering. Seponering av medisiner skal skje i samråd med lege.

2.6 Terapeuten skal ta tilstrekkelig hensyn til eventuelle psykiske ubalanser hos klienter, som på grunn av sin sykdom eller livssituasjon kan være i en svært sårbar situasjon.

2.7 Terapeuten skal ikke påvirke klienten i religiøs, filosofisk eller politisk retning.


KAP. 3. JOURNAL
3.1 Terapeuten skal føre journal på skjema godkjent av Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi, eller tilsvarende skjema. Terapeuten skal i tillegg sørge for at klienten fyller ut og signerer helseopplysningsskjema godkjent av forbundet ved første konsultasjon.

3.2 30 dager før journalføring tar til må terapeuten melde fra til Datatilsynet, deretter hvert 3 år, eller før dersom virksomheten endres.

3.3 Journalen skal oppbevares forsvarlig og utilgjengelig for uvedkommende. Terapeuten må ha gjennomtenkte og dokumenterte sikkerhetsrutiner for behandling av personopplysninger. Journalen skal oppbevares i minst 10 år etter siste innføring.

3.4 Klienten har, når denne ber om det, rett til innsyn i journal, rett til å vite hvem som har adgang til opplysningene, og rett til å kreve retting og/eller sletting av mangelfulle eller direkte feil i personopplysninger. Hvis terapeuten innhenter opplysninger om klienten fra andre, må klienten informeres om dette. Det er ikke lov til å samle inn personopplysninger som ikke har et formål i behandlingen.

3.5 Ved opphør av virksomheten kan journalen overføres til annen virksomhet. Klienten kan selv bestemme hvem journalen skal overføres til, godkjenne overdragelsen terapeuten foreslår, eller motsette seg overdragelse. Hvis ikke journalen overføres til annen virksomhet, må den oppbevares forsvarlig i 10 år.

3.6 Tilintetgjøring av både papirjournaler og elektroniske journaler må utføres slik at pasientopplysningene ikke kommer på avveie eller kan spores. Det samme gjelder ved utskifting av EDB-utsyr ved bruk av elektronisk journal (og timelister).KAP. 4. TAUSHETSPLIKT

4.1 Terapeuten har taushetsplikt på linje med helsepersonell for øvrig.
 
4.2 Taushetsplikten innebærer også plikt til å hindre at uvedkommende får tilgang til taushetsbelagt informasjon, og diskresjon ved telefonsamtaler, samtaler med medarbeidere, bruk av avtalebøker, etc.

4.3 Taushetsplikten gjelder også etter at praksis/arbeidsforhold opphører.

4.4 Opplysninger kan gis videre til samarbeidende personell dersom klienten samtykker i dette.

4.5 Taushetsplikten kan fravikes hvis terapeuten kan avverge alvorlige fremtidige forbrytelser eller følgene av disse.


KAP. 5. MARKEDSFØRING

5.1 Med markedsføring menes all annonsering og markedsføring i alle typer medier, presentasjon ved messer, kurs og lignende, samt informasjon til klienten i den enkelte behandlingssituasjon.

5.2 All markedsføring skal inneholde navn, adresse, telefonnummer og annen nødvendig kontaktinformasjon. I tillegg skal yrkesmedlemmer/medlemmer opplyse om medlemskap i Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi.

Registrert Hud og Kroppsterepaut, (MNFHK: Medlem av Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi).
5.3 Terapeuten kan bruke tittelen Hud og Kroppsterapaut, dersom diplom eller vitnemål er mottatt fra Norsk Hudpleiefagskole.  Begrepet ”registrert” i tilknytning til tittel, kan bare brukes av de som til en hver tid er registrert i registeret for utøvere av alternativ behandling. Terapeuten kan ikke uriktig benytte titler eller markedsføre virksomheten på en slik måte at det kan gis inntrykk av at vedkommende har autorisasjon, lisens eller speisalistgodkjenning etter helsepersonelloven.

5.4 Det skal gis en nøktern og saklig beskrivelse av behandlingsformene og virksomhetens art. Terapeuten kan ikke benytte påstander om at behandlingen er effektiv, kan forebygge, motvirke eller kurere konkrete sykdommer eller diagnoser. Det er heller ikke tillatt i markedsføringen å gjengi uttalelser, anbefalinger eller konklusjoner fra fagtidsskrifter, forskningsprosjekter og lignende, ei heller uttalelser fra fornøyde kunder.

5.5 Terapeuten kan beskrive behandlingsformen og hvilke generelle tilstander behandlingsformen kan benyttes ved eller benyttes for å forebygge, f. eks: ”rygg- og nakkeplager”, ”stive muskler”, ”tretthet”, osv. Det er også tillatt å oppgi at man har erfaring med behandling av slike plager.

5.6 Terapeuten skal ikke i noen form for markedsføring reklamere for et konkret naturprodukt, eller anbefale dette i behandlingsøyemed.


KAP. 6. FORHOLD TIL KOLLEGER OG ANDRE YRKESGRUPPER

6.1 Terapeuten skal ikke under noen omstendighet undergrave eller svekke tilliten til andre alternative behandlere, helsepersonell, helsetjenesten eller offentlige myndigheter.

6.2 Terapeuten skal ha kjennskap til andre behandlingsformer, slik at henvisning skjer når klienten er bedre tjent med annen behandling.

6.3 Terapeuten plikter å rapportere mistanker om bivirkning av et naturprodukt til Helhetsterapiforbundet.


KAP. 7. EKSKLUDERING

7.1 Ved overtredelse av etiske regler eller vedtekter kan terapeuten ekskluderes fra forbundet. Ekskludering vedtas av etisk råd. Avgjørelsen kan ankes inn for styret som da treffer den endelige avgjørelsen.

7.2 Overtredelse av gjeldende lovverk for alternative utøvere kan også være grunnlag for ekskludering.

7.3 Ekskludering kan også vedtas dersom terapeuten er straffedømt for overtredelse av gjeldende lovverk for alternative utøvere.


KAP. 8. ETISK RÅD

8.1 Etisk råd består av 2 personer pluss 1 varamedlem. De må være yrkesmedlem eller medlem for å inneha den rette kompetanse.

8.2 Hvis et av medlemmene i etisk råd er inhabil i forhold til den det klages på, skal varamedlemmet tre inn.

8.3 Etisk råd er et klageorgan for klienter og andre over terapeutens yrkesfaglige adferd. Det kan bl.a. klages på:  

·        Om fagligheten har vært i samsvar med det som kan forventes ut fra utdannelsesnivået på den enkelte behandlingsform.

·        Om informasjon fra terapeuten har vært som man kan forvente, sett i forhold tilhva klienten søkte hjelp til.

·        Terapeutens etiske opptreden generelt sett og spesielt i møte med klienten.

·        Terapeutens omtale og anbefalinger av andre alternative utøvere, helsevesenet og skolemedisinsk behandling generelt.

·        Terapeutens behandling av helse- og personopplysninger.

·        Om det har vært urimelige økonomiske utlegg for pasienten.

·        Om virksomheten er drevet i strid med Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. med tilhørende forskrifter.


·
8.4 Saksgang for etisk råd i behandling av klagesaker er: 

·        Klargjøre sitt kjennskapsforhold til terapeuten og sette inn varamedlem hvis nødvendig.

·        Innhente nødvendig informasjon fra klienten som klager.

·        Alle sider ved saken belyses, spesielt om det kan være vitner, eller kollegaer som kan uttale seg om sakens handlingsforløp.

·        Terapeuten skal høres angående sitt syn på klagen.

·        Innhente faglig støtte fra andre der dette er nødvendig for eksempel faglærere, jurister, rådgiver for alternativ medisin i Sosial- og helsedirektoratet eller lignende.

·        Det kan være aktuelt å gi en advarsel, dersom klagegrunnlaget ikke er tilstrekkelig for ekskludering.

·        Det skal, så langt det er mulig, ikke være lengre behandlingstid på en klage enn 3 måneder.


8.5 Etisk råd er også et organ hvor medlemmene kan ta opp til behandling faglig etiske spørsmål.


KAP. 9. LOVER OG FORSKRIFTER

9.1 Punktene i etiske regler er i samsvar med følgende lover og forskrifter:      

- Lov om alternativ behandling av sykdom m.v.

            - Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

            - Forskrift om frivilling registreringsordning for utøvere av alternativ behandling.

            - Lov om helsepersonell m.v. (Helsepersonelloven).

            - Forskrift om pasientjournal.

            - Lov om pasientrettigheter. (Pasientrettighetsloven).

            - Lov om behandling av personopplysninger. (Personopplysningsloven).

            - Forskrift om behandling av personopplysninger. (Personopplysningsforskriften).

            - Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår. (Markedsføringsloven).

            - Lov om vern mot smittsomme sykdommer. (Smittevernloven).

 


Terapeuten plikter å gjøre seg kjent med disse lover og forskrifter og de §§ som er aktuelle å følge for den enkelte alternative utøver. Samtlige lover og forskrifter kan hentes fra www.lovdata.no, eller kjøpes i bokhandel.

9.2 Helsepersonell som også er alternativ utøver er først og fremst underlagt helsepersonellloven. Der hvor denne ikke regulerer virksomheten, er det lov om alternativ behandling som gjelder.