VEDTEKTER NORSK FORBUND  FOR HUD OG KROPPSTERAPI§ 1 Navn og formål

§ 1.1 Navnet er Norsk Forbund for Hud og Kroppsterapi, (NFFHK)

Organisasjonsnummer: 996 565 858
Forbundet er religiøst og partipolitisk uavhengig.
Sete er i Harstad.


§ 1.2 Forbundets formål er

a) å fremme hud og kroppsterapi i Norge i samarbeid med aktuelle utdanningsinstitusjoner, for derigjennom å sikre klienter både en forsvarlig behandling og et godt alternativ eller supplement til behandling som tilbys gjennom dagens etablerte helsevesen.

b) å arbeide for å øke forståelse, anerkjennelse og godkjennelse av hud og kroppspleie hos politiske myndigheter, helsevesenet spesifikt og befolkningen generelt.

c) å arbeide for at medlemmene som utøver hud og kroppspleie skal få størst
mulig støtte og sikkerhet i form av grunnutdanning, videreutdanning samt gode
forsikringsordninger.


§ 2 Medlemskap

§ 2.1 Det kreves følgende for å bli yrkesmedlem i forbundet:


Det vises til eget dokument om fagkrav. I tillegg kreves yrkesutøvelse og kollektiv ansvarsforsikring gjennom forbundet eller egen ansvarsforsikring.


§ 2.2 Opptak av medlemmer vedtas av styret i forbundet.

Utmelding skal skje skriftlig.

Ekskludering av medlemmer vedtas av etisk råd. Avgjørelsen kan ankes inn for styret, som da treffer den endelige avgjørelsen.


§ 3 Medlemsavgifter

Generalforsamlingen bestemmer størrelsen på medlemsavgiften.


§ 4 Forbundets ledelse

Forbundets organer er generalforsamlingen, styret og etisk råd.


§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er forbundets øverste myndighet.
Ordinær generalforsamling avholdes innen utgangen av april hvert år.

Kun yrkesmedlemmer har stemmerett i generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger treffes ved alminnelig flertall, bortsett fra vedtektsendringer og eventuell oppløsing av forbundet som krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

Tid og sted for generalforsamlingen bestemmes av styret. Foreløpig innkalling til ordinær generalforsamling sendes medlemmene 3 måneder før generalforsamlingen. Endelig innkalling skal sendes ut med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal inneholde styrets årsmelding, regnskap fra foregående år, forslag til budsjett, forslag til handlingsplan og innkomne forslag som skal behandles på generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling kan avholdes når styret finner det påkrevet eller minst 1/3
av medlemmene forlanger det. På ekstraordinær generalforsamling behandles bare bestemt angitte emner som er begrunnet i innkallingen.


§ 6 Generalforsamlingens gjøremål

Valg av ordstyrer, tellekorps og referent
Årsmelding
Regnskap
Budsjett
Handlingsplan
Fastsette medlemsavgifter
Valg i henhold til § 10
Andre saker som er nevnt i innkallingen

Forslag til vedtektsendringer og endringer av etiske regler samt saker som et medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen må være skriftlig meldt til styret senest 4 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger protokollføres og sendes samtlige medlemmer sammen
med protokoll fra konstituerende styremøte som avholdes senest 14 dager etter general-
forsamlingen.

§ 7 Styret
Ordinære styremedlemmer er (3 medlemmer)
Leder
Nestleder
Styremedlem

2 varamedlemmer.
Varamedlemmene har møterett, men ikke møteplikt. De har uttalerett, men ikke stemmerett, bortsett fra når de er stedfortreder for et ordinært styremedlem.

Ledelsen ved aktuelle utdanningsinstitusjoner kan delta på styremøter etter avtale,
med uttalerett, men uten stemmerett.

Styret konstituerer seg selv senest 14 dager etter generalforsamlingen.

Styremøtene holdes så ofte som styrets leder eller to av medlemmene finner det nødvendig.

Styremøter ledes av styrets leder eller nestleder.

Styret er beslutningsdyktig når et alminnelig flertall av de ordinære styremedlemmene,
deriblant styrets leder eller nestleder, er til stede.

Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.


§ 8 Styrets gjøremål

Styret er forbundets daglige ledelse, dvs. forestår forbundets drift og fatter de beslutninger
som ikke er tillagt generalforsamlingen i disse vedtekter.

Styrets vedtak skal protokollføres. Styremøtereferater distribueres styremedlemmer. Dette gjelder bortsett fra referatet fra det årlige konstituerende styremøtet som sendes samtlige medlemmer sammen med protokoll fra generalforsamlingen.
Styret kan fastsette arbeidsutvalg til å utføre enkelte av styrets funksjoner, for eksempel godkjenningsutvalg. Arbeidsutvalgene skal arbeide etter skriftlige mandater vedtatt av styret.

Alle saker og all korrespondanse skal framlegges på styremøte.

Styret har disposisjonsrett over forbundets midler, og har rett til å bevilge midler til formål
som tilfredsstiller § 1.
Alle utbetalinger skal være anvist av leder.
Styret fastsetter godtgjørelser. Regnskapsåret går fra 1.1. til 31.12.


§ 9 Etisk råd

Etisk råd består av 2 personer pluss 1 varamedlem. De må være yrkesmedlem og velges av generalforsamlingen.

Etisk råd er et klageorgan for klienter og andre over medlemmenes yrkesfaglige og etiske adferd. Rådet skal også ta opp til behandling faglig etiske spørsmål som bringes inn av medlemmene.

Etisk råd kan vedta å ekskludere medlemmer som har drevet virksomhet som er i strid med forbundets vedtekter og etiske regler.

Etisk råd deltar på styremøter når styret finner det nødvendig eller etter forespørsel fra etisk råd.


§ 10 Valg

Generalforsamlingen velger

Leder
Nestleder
Styremedlem
2 varamedlemmer
Etisk råd
Valgkomité

Disse velges for 2 år av gangen. Leder og nestleder bør ikke være på valg samtidig.


§ 11 Medlemmenes plikter

Alle medlemmer plikter å etterleve forbundets vedtekter og lovlig fattede vedtak, samt å opptre på en slik måte at forbundet ikke kommer i vanry.

Praktiserende medlemmer plikter å følge forbundets etiske regler, også i utøvelse av andre fag enn det som kreves for å bli medlem.

Offentlige uttalelser hvor forbundet blir nevnt skriftlig eller muntlig må ikke forekomme
uten styrets godkjennelse.

Yrkesmedlemmer plikter å påta seg tillitsverv, forutsatt at de ikke kan framlegges tungtveiende grunner for fritak. Etter 4 års tjeneste kan det gis fritak uten spesiell grunn.


§ 12 Endring av vedtekter og etiske regler

Endring av vedtekter, faglige krav og etiske regler skal skje på generalforsamling, eventuelt
ekstraordinær generalforsamling. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.

Slike forslag skal være fremmet skriftlig for styret 4 uker før generalforsamlingen.


§ 13 Bruk av forbundets emblem /logo

Yrkesmedlemmer kan bruke forbundets emblem/logo.


§ 14 Oppløsing

Oppløsing av forbundet kan bare vedtas dersom to påfølgende generalforsamlinger vedtar
dette med minst 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

På samme generalforsamling som vedtar oppløsing, skal det vedtas hvor et eventuelt overskudd skal gå, men ikke til medlemmer da dette strider mot foreningsprinsippet.